Allana Akhtar, Shaina Mishkin, Prachi Bhardwaj, Kaitlin Mulhere